Mariusz Wdowiak
Charakterystyka typów ryzyka występujących w kontraktach terminowych

Podstawowym typem ryzyka w walutowych kontraktach terminowych jest ryzyko kursowe, będące konsekwencją nieodwołalnego charakteru umowy forwardowej i braku możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji na rynku walutowym w okresie od zawarcia tej umowy do dnia jej wykonania.
Z punktu widzenia banku ograniczenie tego ryzyka następuje wskutek natychmiastowego wykonania na rynku międzybankowym wszystkich operacji związanych z zawieraną transakcją forward i uzależnienia wartości kursu forwardowego od parametrów tych operacji.

Właściwa procedura ustalania kursów walutowych chroni jednak bank wyłącznie w sytuacji, gdy kontrahent zrealizuje swoją część umowy forwardowej. Jeżeli to nie nastąpi, bank jest zobowiązany do zamknięcia operacji związanych z danym kontraktem terminowym na rynku międzybankowym we własnym zakresie, co w przypadku niekorzystnej zmiany kursów spotowych może dla niego oznaczać stratę finansową.
Z uwagi na ryzyko poniesienia takiej straty bank, zawierając kontrakt terminowy, otwiera dla danego klienta limit o charakterze kredytowym (forward limit), odpowiadający kwocie potencjalnej straty, którą na ogół określa się na poziomie 10-15% wartości kontraktu terminowego.

Najbardziej zaawansowane umowy forwardowe dopuszczają realizację kontraktu terminowego bez dostarczenia przez klienta równowartości zakupywanej przez niego waluty. W takich przypadkach mamy do czynienia z ryzykiem rozliczeniowym (settlement risk), dotyczącym sytuacji, w której rachunek klienta jest obciążany kwotą stanowiącą równowartość kontraktu terminowego, niezależnie od salda tego rachunku, a tym samym limit rozliczeniowy (settlement limit) jest przekształcany w limit stricte kredytowy.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję