Jacek Michaelis
Metoda wyceny aktywów finansowych CAPM w formule wartości zaktualizowanej netto (NPV)

W artykule skoncentrowano się na zaprezentowaniu alternatywnej możliwości wyznaczania stopy dyskontowej niezbędnej do określenia wartości bieżącej netto inwestycji (NPV).

Celem autora było zaprezentowanie problemu od podstaw, dlatego też opracowanie rozpoczyna omówienie konsekwencji dwóch założeń teorii finansów.

Wniosek wypływający z pierwszego założenia ("kwoty będące do dyspozycji dzisiaj mają większą wartość niż te, które będą do dyspozycji w okresie późniejszym"), któremu poświęcony jest pierwszy rozdział, to konieczność użycia w rachunku ekonomicznym stopy procentowej, a ostatecznie w celu uzyskania właściwej wyceny inwestycji, wartości zaktualizowanej netto. Również w tej części pracy, na przykładzie inwestycji finansowych (właśnie inwestycji finansowych dotyczy model CAPM), opisane zostały warunki uzyskania dodatniej wartości NPV inwestycji - na rynku finansowym jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy stopa zwrotu nie jest ceną równowagi.

W rozdziale 2. zajęto się konsekwencjami drugiego założenia teorii finansów ("dochód obarczony ryzykiem jest warty mniej od dochodu pewnego"). Zaprezentowana została tutaj metoda pomiaru ryzyka inwestycji finansowych oraz teza o niechęci uczestników rynku do ryzyka - aby byli skłonni zdecydować się na dokonanie inwestycji niosącej ze sobą ryzyko, musi ona oferować odpowiednio wysoką stopę zwrotu.

Ostateczny wniosek, prowadzący do wyznaczenia modelu CAPM, to stwierdzenie, że jeżeli ryzyko jest jedyną zmienną inwestycji, to oczekiwana stopa zwrotu powinna dokładnie odzwierciedlać jego poziom.

Rozdział 3. poświęcony jest konstrukcji modelu CAPM, służącego do wyznaczania teoretycznej stopy zwroty - stopy zwrotu w warunkach równowagi. Opisane zostają występujące w równaniu modelu zmienne, zaprezentowane graficznie i zinterpretowane możliwe do uzyskania wyniki (podana zostaje odpowiedź na pytanie, które z aktywów finansowych są godne zakupu, a których należy się pozbyć).

Ostatni, czwarty rozdział zawiera propozycje zastosowania równania CAPM do wyznaczenia wartości stopy dyskontowej, służącej do oceny inwestycji na rynku finansowym oraz inwestycji rzeczowych. Niezmieniona pozostaje zasada, że aby inwestycja była opłacalna, musi legitymować się dodatnim poziomem NPV (bez względu na sposób wyznaczenia stopy dyskontowej i zastosowanie).

Artykuł oprócz prezentacji niezbyt rozpowszechnionego sposobu wyznaczania stopy dyskontowej niezbędnej do obliczenia NPV inwestycji, przybliża jednocześnie ciekawe zagadnienia dotyczące modelu CAPM, znajdującego szerokie zastosowanie w inwestycjach giełdowych.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję